ទម្រង់រាយការណ៍

អ្នកនឹងរាយការណ៍អំពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ។​ សូមបំពេញក្នុងចន្លោះចាំបាច់ទាំងអស់ដូចខាងក្រោម៖

*

ការជួញដូរកុមារ
ការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទលើកុមារ
រូបភាព​ & សម្ភារៈអាសអាភាសកុមារ (ការចូលមើល, ការកាន់កាប់, ការផលិត ឬ ចែកចាយរូបភាពអាសអាភាសកុមារ)
ផ្សេងទៀតសូមផ្ដល់ពត៌មានដោយសង្ខេបអំពីអង្គភាព អាជីវកម្ម ឬបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ ក្នុងករណីសង្ស័យថាមានការកេងប្រវ័ញ្ចនោះ​ (ឧ. ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន អត្តសញ្ញាណ ភេទ ចរិតលក្ខណៈ ។ល។)

ឈ្មោះអាជីវកម្ម/អង្គភាព
ឈ្មោះរបស់អ្នក
ត្រកូល
ភេទ ប្រុស ស្រី*
អាសយដ្ឋាន
ប្រទេស *
សារអេឡិចត្រូនិច
លេខទូរស័ព្ទ
គេហទំព័រ
ពត៌មានបន្ថែម *(500 តួអក្សរ)ផ្ទះ លេខ
ផ្លូវ ១
ផ្លូវ ២
ក្រុង *
ប្រទេស *
ពត៌មានបន្ថែម 500 តួអក្សរ


កាលបរិច្ឆេទ *
ម៉ោង *
ខ្ញុំចង់រាយការណ៍ជាលក្ខណៈអនាមិក
យើងអាចនឹងទាក់ទងទៅអ្នកដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាផ្សេងៗ។​ យើងនឹងធ្វើឲ្យប្រាកដថា ពត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកបានផ្ដល់ឲ្យ នឹងត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់បំផុត។ អ្នកក៏អាចរាយការណ៍ដោយសម្ងាត់បានដែរ។

Close