ទម្រង់រាយការណ៍

អ្នកនឹងរាយការណ៍អំពីសម្ភារៈអាសអាភាសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ច ផ្លូវភេទលើកុមារ។​ សូមបំពេញក្នុងចន្លោះចាំបាច់ទាំងអស់ ដូចខាងក្រោម៖   គេហទំព័រ
   សារអេឡិចត្រូនិច
   បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក
   ទ្វីតធឺ (Twitter)
   យូទ្យូប (Youtube)
    បន្ទប់សន្ទនាក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត សាររហ័ស យ៉ាហ៊ូ MSN
   ផ្សេងទៀត
ខ្ញុំចង់រាយការណ៍ជាលក្ខណៈអនាមិក
យើងអាចនឹងទាក់ទងទៅអ្នកដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាផ្សេងៗ។​ យើងនឹងធ្វើឲ្យប្រាកដថា ពត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកបានផ្ដល់ឲ្យ នឹងត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់បំផុត។ អ្នកក៏អាចរាយការណ៍ដោយសម្ងាត់បានដែរ។

Close