ទម្រង់រាយការណ៍

អ្នកនឹងរាយការណ៍អំពីករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ។​ សូមបំពេញក្នុងចន្លោះចាំបាច់ទាំង​​​​​​​​​​​​អស់ដូចខាងក្រោម៖

ខ្ញុំចង់រាយការណ៍ជាលក្ខណៈអនាមិក
យើងអាចនឹងទាក់ទងទៅអ្នកដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាផ្សេងៗ។​ យើងនឹងធ្វើឲ្យប្រាកដថា ពត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកបានផ្ដល់ឲ្យ នឹងត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់បំផុត។ អ្នកក៏អាចរាយការណ៍ដោយសម្ងាត់បានដែរ។

Close